پزشکی

قند خون یا گلوکز

قند خون یا گلوکز

فشارخون یا blood pressure

فشار خون چسیت